با دکتر

  دریافت نوبت   دریافت نوبت

شما میتوانید با وبسایت با دکتر
.دریافت نوبت آنلاین داشته باشید

شما میتوانید با وبسایت با دکتر
.دریافت نوبت آنلاین داشته باشید

دریافت نوبت
غیر حضوری

دریافت نوبت
غیر حضوری

با دکتر

  دریافت مشاوره پزشکی   دریافت مشاوره پزشکی

در با دکتر می توانید از پزشکان متخصص
.مشاوره رایگان دریافت کنید

در با دکتر می توانید از پزشکان متخصص
.مشاوره رایگان دریافت کنید

برترین پزشکان را
از ما بخواهید

برترین پزشکان را
از ما بخواهید

خدمتی نوین از سایت بادکتر جهت رفاه حال فرهنگیان عزیز

معرفی اعضا

پزشکان با دکتر

بخش ها

دپارتمان های با دکتر

جدول زمانی

جدول زمانی حضور پزشکان

ساعت
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
۰۹:۰۰

دکتر مهدی مبارکی

نمایش پروفایل
۱۳:۰۰ - ۰۹:۰۰
دکتر مهدی مبارکی

دکتر مهدی مبارکی

نمایش پروفایل
۱۳:۰۰ - ۰۹:۰۰
دکتر مهدی مبارکی

دکتر مهدی مبارکی

نمایش پروفایل
۱۳:۰۰ - ۰۹:۰۰
دکتر مهدی مبارکی

دکتر مهدی مبارکی

نمایش پروفایل
۱۳:۰۰ - ۰۹:۰۰
دکتر مهدی مبارکی

دکتر مهدی مبارکی

نمایش پروفایل
۱۳:۰۰ - ۰۹:۰۰
دکتر مهدی مبارکی

دکتر مهدی مبارکی

نمایش پروفایل
۱۳:۰۰ - ۰۹:۰۰
دکتر مهدی مبارکی
۰۹:۳۰

دکتر نعیم روانبخش

نمایش پروفایل
۱۲:۰۰ - ۰۹:۳۰
دکتر نعیم روانبخش
آزمایشگاه دکتر نیکفرجام

آزمایشگاه دکتر مهدی نیکفرجام

نمایش پروفایل
۱۴:۰۰ - ۰۹:۳۰
آزمایشگاه دکتر مهدی نیکفرجام
۱۴:۰۰ - ۰۹:۳۰
دکتر انیس درویش
دکتر متین نیکفرجام

دکتر متین نیکفرجام

نمایش پروفایل
۱۴:۰۰ - ۰۹:۳۰
دکتر متین نیکفرجام

دکتر نعیم روانبخش

نمایش پروفایل
۱۲:۰۰ - ۰۹:۳۰
دکتر نعیم روانبخش
آزمایشگاه دکتر نیکفرجام

آزمایشگاه دکتر مهدی نیکفرجام

نمایش پروفایل
۱۴:۰۰ - ۰۹:۳۰
آزمایشگاه دکتر مهدی نیکفرجام
۱۴:۰۰ - ۰۹:۳۰
دکتر انیس درویش
دکتر متین نیکفرجام

دکتر متین نیکفرجام

نمایش پروفایل
۱۴:۰۰ - ۰۹:۳۰
دکتر متین نیکفرجام

دکتر نعیم روانبخش

نمایش پروفایل
۱۲:۰۰ - ۰۹:۳۰
دکتر نعیم روانبخش
آزمایشگاه دکتر نیکفرجام

آزمایشگاه دکتر مهدی نیکفرجام

نمایش پروفایل
۱۴:۰۰ - ۰۹:۳۰
آزمایشگاه دکتر مهدی نیکفرجام
۱۴:۰۰ - ۰۹:۳۰
دکتر انیس درویش
دکتر متین نیکفرجام

دکتر متین نیکفرجام

نمایش پروفایل
۱۴:۰۰ - ۰۹:۳۰
دکتر متین نیکفرجام

دکتر نعیم روانبخش

نمایش پروفایل
۱۲:۰۰ - ۰۹:۳۰
دکتر نعیم روانبخش
آزمایشگاه دکتر نیکفرجام

آزمایشگاه دکتر مهدی نیکفرجام

نمایش پروفایل
۱۴:۰۰ - ۰۹:۳۰
آزمایشگاه دکتر مهدی نیکفرجام
۱۴:۰۰ - ۰۹:۳۰
دکتر انیس درویش
دکتر متین نیکفرجام

دکتر متین نیکفرجام

نمایش پروفایل
۱۴:۰۰ - ۰۹:۳۰
دکتر متین نیکفرجام

دکتر نعیم روانبخش

نمایش پروفایل
۱۲:۰۰ - ۰۹:۳۰
دکتر نعیم روانبخش
آزمایشگاه دکتر نیکفرجام

آزمایشگاه دکتر مهدی نیکفرجام

نمایش پروفایل
۱۴:۰۰ - ۰۹:۳۰
آزمایشگاه دکتر مهدی نیکفرجام
۱۴:۰۰ - ۰۹:۳۰
دکتر انیس درویش
دکتر متین نیکفرجام

دکتر متین نیکفرجام

نمایش پروفایل
۱۴:۰۰ - ۰۹:۳۰
دکتر متین نیکفرجام

دکتر نعیم روانبخش

نمایش پروفایل
۱۲:۰۰ - ۰۹:۳۰
دکتر نعیم روانبخش
۱۰:۰۰
دکتر تکتم رنگیان

دکتر تکتم رنگیان

نمایش پروفایل
۱۳:۰۰ - ۱۰:۰۰
دکتر تکتم رنگیان
دکتر مبین احراری

دکتر مبین احراری

نمایش پروفایل
۱۳:۰۰ - ۱۰:۰۰
دکتر مبین احراری
دکتر مینا برادران

دکتر مینا برادران

نمایش پروفایل
۱۴:۰۰ - ۱۰:۰۰
دکتر مینا برادران
دکتر تکتم رنگیان

دکتر تکتم رنگیان

نمایش پروفایل
۱۳:۰۰ - ۱۰:۰۰
دکتر تکتم رنگیان
دکتر مبین احراری

دکتر مبین احراری

نمایش پروفایل
۱۳:۰۰ - ۱۰:۰۰
دکتر مبین احراری
دکتر تکتم رنگیان

دکتر تکتم رنگیان

نمایش پروفایل
۱۳:۰۰ - ۱۰:۰۰
دکتر تکتم رنگیان
دکتر مبین احراری

دکتر مبین احراری

نمایش پروفایل
۱۳:۰۰ - ۱۰:۰۰
دکتر مبین احراری
دکتر مینا برادران

دکتر مینا برادران

نمایش پروفایل
۱۴:۰۰ - ۱۰:۰۰
دکتر مینا برادران
دکتر تکتم رنگیان

دکتر تکتم رنگیان

نمایش پروفایل
۱۳:۰۰ - ۱۰:۰۰
دکتر تکتم رنگیان
دکتر مبین احراری

دکتر مبین احراری

نمایش پروفایل
۱۳:۰۰ - ۱۰:۰۰
دکتر مبین احراری
دکتر محمد رئوف ضیایی

دکتر محمد رئوف ضیایی

نمایش پروفایل
۱۲:۳۰ - ۱۰:۰۰
دکتر محمد رئوف ضیایی
دکتر تکتم رنگیان

دکتر تکتم رنگیان

نمایش پروفایل
۱۳:۰۰ - ۱۰:۰۰
دکتر تکتم رنگیان
دکتر مبین احراری

دکتر مبین احراری

نمایش پروفایل
۱۳:۰۰ - ۱۰:۰۰
دکتر مبین احراری
دکتر مینا برادران

دکتر مینا برادران

نمایش پروفایل
۱۴:۰۰ - ۱۰:۰۰
دکتر مینا برادران
۱۰:۳۰
دکتر بها الدین احراری

دکتر بها الدین احراری

نمایش پروفایل
۱۳:۳۰ - ۱۰:۳۰
دکتر بها الدین احراری
دکتر محمد رئوف ضیایی

دکتر محمد رئوف ضیایی

نمایش پروفایل
۱۳:۳۰ - ۱۰:۳۰
دکتر محمد رئوف ضیایی
دکتر عاطفه ندایی

عاطفه ندایی

نمایش پروفایل
۱۳:۳۰ - ۱۰:۳۰
عاطفه ندایی
دکتر بها الدین احراری

دکتر بها الدین احراری

نمایش پروفایل
۱۳:۳۰ - ۱۰:۳۰
دکتر بها الدین احراری
دکتر محمد رئوف ضیایی

دکتر محمد رئوف ضیایی

نمایش پروفایل
۱۳:۳۰ - ۱۰:۳۰
دکتر محمد رئوف ضیایی
دکتر عاطفه ندایی

عاطفه ندایی

نمایش پروفایل
۱۳:۳۰ - ۱۰:۳۰
عاطفه ندایی
دکتر بها الدین احراری

دکتر بها الدین احراری

نمایش پروفایل
۱۳:۳۰ - ۱۰:۳۰
دکتر بها الدین احراری
دکتر محمد رئوف ضیایی

دکتر محمد رئوف ضیایی

نمایش پروفایل
۱۳:۳۰ - ۱۰:۳۰
دکتر محمد رئوف ضیایی
دکتر عاطفه ندایی

عاطفه ندایی

نمایش پروفایل
۱۳:۳۰ - ۱۰:۳۰
عاطفه ندایی
دکتر بها الدین احراری

دکتر بها الدین احراری

نمایش پروفایل
۱۳:۳۰ - ۱۰:۳۰
دکتر بها الدین احراری
دکتر محمد رئوف ضیایی

دکتر محمد رئوف ضیایی

نمایش پروفایل
۱۳:۳۰ - ۱۰:۳۰
دکتر محمد رئوف ضیایی
دکتر عاطفه ندایی

عاطفه ندایی

نمایش پروفایل
۱۳:۳۰ - ۱۰:۳۰
عاطفه ندایی
دکتر بها الدین احراری

دکتر بها الدین احراری

نمایش پروفایل
۱۳:۳۰ - ۱۰:۳۰
دکتر بها الدین احراری
دکتر عاطفه ندایی

عاطفه ندایی

نمایش پروفایل
۱۳:۳۰ - ۱۰:۳۰
عاطفه ندایی
۱۶:۰۰

دکتر نعیم روانبخش

نمایش پروفایل
۲۰:۰۰ - ۱۶:۰۰
دکتر نعیم روانبخش

دکتر نعیم روانبخش

نمایش پروفایل
۲۰:۰۰ - ۱۶:۰۰
دکتر نعیم روانبخش

دکتر نعیم روانبخش

نمایش پروفایل
۲۰:۰۰ - ۱۶:۰۰
دکتر نعیم روانبخش

دکتر نعیم روانبخش

نمایش پروفایل
۲۰:۰۰ - ۱۶:۰۰
دکتر نعیم روانبخش

دکتر نعیم روانبخش

نمایش پروفایل
۲۰:۰۰ - ۱۶:۰۰
دکتر نعیم روانبخش

دکتر نعیم روانبخش

نمایش پروفایل
۲۰:۰۰ - ۱۶:۰۰
دکتر نعیم روانبخش
۱۶:۳۰
دکتر بها الدین احراری

دکتر بها الدین احراری

نمایش پروفایل
۱۹:۳۰ - ۱۶:۳۰
دکتر بها الدین احراری
دکتر بها الدین احراری

دکتر بها الدین احراری

نمایش پروفایل
۱۹:۳۰ - ۱۶:۳۰
دکتر بها الدین احراری
دکتر بها الدین احراری

دکتر بها الدین احراری

نمایش پروفایل
۱۹:۳۰ - ۱۶:۳۰
دکتر بها الدین احراری
دکتر بها الدین احراری

دکتر بها الدین احراری

نمایش پروفایل
۱۹:۳۰ - ۱۶:۳۰
دکتر بها الدین احراری
دکتر بها الدین احراری

دکتر بها الدین احراری

نمایش پروفایل
۱۹:۳۰ - ۱۶:۳۰
دکتر بها الدین احراری
۱۷:۰۰
دکتر مبین احراری

دکتر مبین احراری

نمایش پروفایل
۲۰:۰۰ - ۱۷:۰۰
دکتر مبین احراری
دکتر مینا برادران

دکتر مینا برادران

نمایش پروفایل
۲۱:۰۰ - ۱۷:۰۰
دکتر مینا برادران
دکتر مبین احراری

دکتر مبین احراری

نمایش پروفایل
۲۰:۰۰ - ۱۷:۰۰
دکتر مبین احراری
دکتر مینا برادران

دکتر مینا برادران

نمایش پروفایل
۲۱:۰۰ - ۱۷:۰۰
دکتر مینا برادران
دکتر مبین احراری

دکتر مبین احراری

نمایش پروفایل
۲۰:۰۰ - ۱۷:۰۰
دکتر مبین احراری
دکتر مینا برادران

دکتر مینا برادران

نمایش پروفایل
۲۱:۰۰ - ۱۷:۰۰
دکتر مینا برادران
دکتر مبین احراری

دکتر مبین احراری

نمایش پروفایل
۲۰:۰۰ - ۱۷:۰۰
دکتر مبین احراری
دکتر مینا برادران

دکتر مینا برادران

نمایش پروفایل
۲۱:۰۰ - ۱۷:۰۰
دکتر مینا برادران
دکتر مبین احراری

دکتر مبین احراری

نمایش پروفایل
۲۰:۰۰ - ۱۷:۰۰
دکتر مبین احراری
دکتر مینا برادران

دکتر مینا برادران

نمایش پروفایل
۲۱:۰۰ - ۱۷:۰۰
دکتر مینا برادران
۱۷:۳۰
دکتر محمد رئوف ضیایی

دکتر محمد رئوف ضیایی

نمایش پروفایل
۲۱:۰۰ - ۱۷:۳۰
دکتر محمد رئوف ضیایی

دکتر مهدی مبارکی

نمایش پروفایل
۲۱:۰۰ - ۱۷:۳۰
دکتر مهدی مبارکی
آزمایشگاه دکتر نیکفرجام

آزمایشگاه دکتر مهدی نیکفرجام

نمایش پروفایل
۲۳:۰۰ - ۱۷:۳۰
آزمایشگاه دکتر مهدی نیکفرجام
۲۳:۰۰ - ۱۷:۳۰
دکتر انیس درویش
دکتر متین نیکفرجام

دکتر متین نیکفرجام

نمایش پروفایل
۲۳:۰۰ - ۱۷:۳۰
دکتر متین نیکفرجام
دکتر محمد رئوف ضیایی

دکتر محمد رئوف ضیایی

نمایش پروفایل
۲۱:۰۰ - ۱۷:۳۰
دکتر محمد رئوف ضیایی

دکتر مهدی مبارکی

نمایش پروفایل
۲۱:۰۰ - ۱۷:۳۰
دکتر مهدی مبارکی
آزمایشگاه دکتر نیکفرجام

آزمایشگاه دکتر مهدی نیکفرجام

نمایش پروفایل
۲۳:۰۰ - ۱۷:۳۰
آزمایشگاه دکتر مهدی نیکفرجام
۲۳:۰۰ - ۱۷:۳۰
دکتر انیس درویش
دکتر متین نیکفرجام

دکتر متین نیکفرجام

نمایش پروفایل
۲۳:۰۰ - ۱۷:۳۰
دکتر متین نیکفرجام
دکتر محمد رئوف ضیایی

دکتر محمد رئوف ضیایی

نمایش پروفایل
۲۱:۰۰ - ۱۷:۳۰
دکتر محمد رئوف ضیایی

دکتر مهدی مبارکی

نمایش پروفایل
۲۱:۰۰ - ۱۷:۳۰
دکتر مهدی مبارکی
آزمایشگاه دکتر نیکفرجام

آزمایشگاه دکتر مهدی نیکفرجام

نمایش پروفایل
۲۳:۰۰ - ۱۷:۳۰
آزمایشگاه دکتر مهدی نیکفرجام
۲۳:۰۰ - ۱۷:۳۰
دکتر انیس درویش
دکتر متین نیکفرجام

دکتر متین نیکفرجام

نمایش پروفایل
۲۳:۰۰ - ۱۷:۳۰
دکتر متین نیکفرجام
دکتر محمد رئوف ضیایی

دکتر محمد رئوف ضیایی

نمایش پروفایل
۲۱:۰۰ - ۱۷:۳۰
دکتر محمد رئوف ضیایی

دکتر مهدی مبارکی

نمایش پروفایل
۲۱:۰۰ - ۱۷:۳۰
دکتر مهدی مبارکی
آزمایشگاه دکتر نیکفرجام

آزمایشگاه دکتر مهدی نیکفرجام

نمایش پروفایل
۲۳:۰۰ - ۱۷:۳۰
آزمایشگاه دکتر مهدی نیکفرجام
۲۳:۰۰ - ۱۷:۳۰
دکتر انیس درویش
دکتر متین نیکفرجام

دکتر متین نیکفرجام

نمایش پروفایل
۲۳:۰۰ - ۱۷:۳۰
دکتر متین نیکفرجام

دکتر مهدی مبارکی

نمایش پروفایل
۲۱:۰۰ - ۱۷:۳۰
دکتر مهدی مبارکی
آزمایشگاه دکتر نیکفرجام

آزمایشگاه دکتر مهدی نیکفرجام

نمایش پروفایل
۲۳:۰۰ - ۱۷:۳۰
آزمایشگاه دکتر مهدی نیکفرجام
۲۳:۰۰ - ۱۷:۳۰
دکتر انیس درویش
دکتر متین نیکفرجام

دکتر متین نیکفرجام

نمایش پروفایل
۲۳:۰۰ - ۱۷:۳۰
دکتر متین نیکفرجام
۱۸:۳۰
دکتر تکتم رنگیان

دکتر تکتم رنگیان

نمایش پروفایل
۲۱:۰۰ - ۱۸:۳۰
دکتر تکتم رنگیان
دکتر تکتم رنگیان

دکتر تکتم رنگیان

نمایش پروفایل
۲۱:۰۰ - ۱۸:۳۰
دکتر تکتم رنگیان
دکتر تکتم رنگیان

دکتر تکتم رنگیان

نمایش پروفایل
۲۱:۰۰ - ۱۸:۳۰
دکتر تکتم رنگیان
دکتر تکتم رنگیان

دکتر تکتم رنگیان

نمایش پروفایل
۲۱:۰۰ - ۱۸:۳۰
دکتر تکتم رنگیان
دکتر تکتم رنگیان

دکتر تکتم رنگیان

نمایش پروفایل
۲۱:۰۰ - ۱۸:۳۰
دکتر تکتم رنگیان
ویژگی ها

ویژگی های وبسایت با دکتر

ارائه بهترین خدمات به مراجعین و بیماران محترم

با دکتر

تجهیزات بروز

پزشکان با دکتر از لوازم و تجهیزات درمانی روز دنیا استفاده می کنند تا شما بهترین روند درمانی را داشته باشید .

با دکتر

دسترسی آسان

شما می توانید به راحتی و بدون نیاز به مراجعه حضوری ، روز و ساعت نوبت پزشکی خود را تعین کنید .

با دکتر

پزشکان متخصص

پزشکان متخصص با دکتر آماده ارائه خدمات درمانی به شما عزیزان و بیماران گرامی هستند .

با دکتر

پشتیبانی

تیم پشتیبانی با دکتر به صورت ۲۴ ساعت شبانه روز آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد .

با دکتر

هنوز پزشک متخصص خودتو پیدا نکردی؟

همین حالا نوبت غیر حضوری دریافت کنید

با دکتر
۱۰

سال تجربه

با دکتر
۱۱

پزشک متخصص

با دکتر
۸

دپارتمان

با دکتر
۹۶۷

بیماران راضی

پایگاه دانش

آخرین مطالب با دکتر