دکتر مهدی مبارکی

درباره پزشک

دکترای حرفه ای پزشکی

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
شنبه 09:00 - 13:00 تایباد خ امام خمینی - کوچه بهداری پلاک 14 مطب دکترمهدی مبارکی
شنبه 17:30 - 21:00 تایباد خ امام خمینی - کوچه بهداری پلاک 14 مطب دکترمهدی مبارکی
یکشنبه 09:00 - 13:00 تایباد خ امام خمینی - کوچه بهداری پلاک 14 مطب دکترمهدی مبارکی
یکشنبه 17:30 - 21:00 تایباد خ امام خمینی - کوچه بهداری پلاک 14 مطب دکترمهدی مبارکی
دوشنبه 09:00 - 13:00 تایباد خ امام خمینی - کوچه بهداری پلاک 14 مطب دکترمهدی مبارکی
دوشنبه 17:30 - 21:00 تایباد خ امام خمینی - کوچه بهداری پلاک 14 مطب دکترمهدی مبارکی
سه شنبه 09:00 - 13:00 تایباد خ امام خمینی - کوچه بهداری پلاک 14 مطب دکترمهدی مبارکی
سه شنبه 17:30 - 21:00 تایباد خ امام خمینی - کوچه بهداری پلاک 14 مطب دکترمهدی مبارکی
چهارشنبه 09:00 - 13:00 تایباد خ امام خمینی - کوچه بهداری پلاک 14 مطب دکترمهدی مبارکی
چهارشنبه 17:30 - 21:00 تایباد خ امام خمینی - کوچه بهداری پلاک 14 مطب دکترمهدی مبارکی
پنج شنبه 09:00 - 13:00 تایباد خ امام خمینی - کوچه بهداری پلاک 14 مطب دکترمهدی مبارکی