دکتر نعیم روانبخش

درباره پزشک

درمانگر اعتــیاد__ مشاوره تغذیه و تنظیم برنامه غذایی__ دیابت__ فشارخون__ مراقبت از زخم

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
شنبه 09:30 - 12:00 خراسان رضوی، تایباد، بلوار امام خمینی، امام خمینی 18/2 واحد 6
شنبه 16:00 - 20:00 خراسان رضوی، تایباد، بلوار امام خمینی، امام خمینی 18/2 واحد 6
یکشنبه 09:30 - 12:00 خراسان رضوی، تایباد، بلوار امام خمینی، امام خمینی 18/2 واحد 6
یکشنبه 16:00 - 20:00 خراسان رضوی، تایباد، بلوار امام خمینی، امام خمینی 18/2 واحد 6
دوشنبه 09:30 - 12:00 خراسان رضوی، تایباد، بلوار امام خمینی، امام خمینی 18/2 واحد 6
دوشنبه 16:00 - 20:00 خراسان رضوی، تایباد، بلوار امام خمینی، امام خمینی 18/2 واحد 6
سه شنبه 09:30 - 12:00 خراسان رضوی، تایباد، بلوار امام خمینی، امام خمینی 18/2 واحد 6
سه شنبه 16:00 - 20:00 خراسان رضوی، تایباد، بلوار امام خمینی، امام خمینی 18/2 واحد 6
چهارشنبه 09:30 - 12:00 خراسان رضوی، تایباد، بلوار امام خمینی، امام خمینی 18/2 واحد 6
چهارشنبه 16:00 - 20:00 خراسان رضوی، تایباد، بلوار امام خمینی، امام خمینی 18/2 واحد 6
پنج شنبه 09:30 - 12:00 خراسان رضوی، تایباد، بلوار امام خمینی، امام خمینی 18/2 واحد 6
پنج شنبه 16:00 - 20:00 خراسان رضوی، تایباد، بلوار امام خمینی، امام خمینی 18/2 واحد 6